«ریختن نور روی شاخه‌های پایین» با خاطره‌داستان‌هایی از زندگی و جنگ

«ریختن نور روی شاخه‌های پایین» با خاطره‌داستان‌هایی از زندگی و جنگ

سیداکبر میرجعفری در کتاب «ریختن نور روی شاخه‌های پایین» در قالب داستان‌های کوتاهی به شرح خاطراتی از زندگی خود پرداخته است. از این رو، داستان‌های کتاب که بلند‌ترین آن‌ها از دو صفحه تجاوز نمی‌کند، ارتباط تاریخی با هم دارند.

۱۵۱ خاطره داستان این کتاب در ۵ فصل با نام‌های آبادی، قم، جنگ، پسرم، تهران و مسیح تدوین شده‌اند. به این ترتیب، ماجرای داستان این کتاب که از فضای روستایی آغاز می‌شود، در تهران ادامه می‌یابد.

n00238304-b

ادامه مطلب